Ενεργειακ Γυαλι

Σημερα σο ποτ λλοτε λων οι προσπθειες επικεντρνονται στην εξοικονμηση ενργειας τσο για οικονομικος σο και για περιβαλλοντολογικος λγους.  Η καλτερη οικονομικτερη και φιλικτερη προς το περιβλλον λση εναι η χρση ενεργειακν υαλοπινκων. Η ανγκη βελτωσης της ενεργειακς απδοσης των κτιρων οδγησε την παγκσμια βιομηχανα παραγωγς υαλοπινκων στην κατασκευ σγχρονων διπλν ενεργειακν υαλοπινκων ελγχου ηλιακς ακτινοβολας (Low-e, Solar Control). Oι υαλοπνακες αυτο κατρθωσαν να βελτισουν την θερμομνωση σε σχση με τους απλος διπλος κατ 200% περπου και κατ 400% περπου σε σχση με τους απλος μονος.

Το ενεργειακ γυαλ εναι να διφανο γυαλ, το οποο χει επστρωση μικροσκοπικν μεταλλικν οξειδων στη μια του πλευρ.  Αυτ η επστρωση δεν επιτρπει τη μεταφορ θερμτητας απ τον εσωτερικ χρο στον εξωτερικ χρο και αντστροφα.  χει μοια ψη με να κοιν γυαλ αλλ μεινει την εισερχμενη ακτινοβολα σε ποσοτ μχρι και 75%.  Χρησιμοποιντας ενεργειακ γυαλ επιτυγχνετε την μεωση κστους σε ψξη το καλοκαρι, αφο κρατει τη ζστη ξω απο το σπτι,  και αποδωτικτερη θερμομνωση το χειμνα αφο κρατει τη ζστη μσα στο σπτι.

Αυτ η επστρωση αντανακλ την ενργεια της υπρυθρης ακτινοβολας, με αποτλεσμα να κατακρατεται η ακτινοβολομενη θερμτητα απ την δια πλευρ του γυαλιο απ την οποα προρχεται, εν ταυτχρονα επιτρπει τη διλευση του ορατο φωτς.

 
low-eΑυτ οδηγε σε ποιο αποδοτικος υαλοπνακες επειδ η θερμικ ακτινοβολα που προρχεται απ εσωτερικος χρους το χειμνα αντανακλται πσω στο εσωτερικ, εν η υπρυθρη ακτινοβολα θερμτητας απ τον λιο κατ τη διρκεια του καλοκαιριο αντανακλται στο εξωτερικ του κτιρου, διατηρντας το ψυχρτερο στο εσωτερικ του.  Αυτο του εδους οι υαλοπνακες εναι ιδανικο για κλματα με μεγλη ηλιοφνεια (πως η χρα μας), καθς μετριζει την ηλιακ θερμτητα που εισρχεται στον χρο.
Το κστος απκτησης (ετε για αντικατσταση υπαρχντων, ετε για πρωτογεν τοποθτηση) μιας σωστς ενεργειακς υλωσης για να τυπικ διαμρισμα, δεν ξεπερν τα 1200-1700 ευρ. Σμφωνα με μελτες, η διαφορ κστους κτσης, μεταξ των ενεργειακν υαλοπινκων και των απλν διπλν, αποσβνεται σε να περπου χρνο.  Αυτ σημανει τι απ τον δετερο χρνο και μετ και για λη τη ζω του κτιρου, οι ενεργειακο υαλοπνακες πρακτικ συνεισφρουν στον οικγενειακ προπολογισμ. Ακμη πρπει να τονιστε τι για τους ενεργειακος υαλοπνακες τελευταας γενις, πρακτικ δεν υπρχει ριο ζως, εν δεν απαιτον απολτως καμα ειδικ συντρηση πρα του τυπικο καθαρισμο πως και λοι οι απλο υαλοπνακες. Τλος συνδιαζμενοι ( με πολ μικρ επιπλον κστος) με υαλοπνακες ασφαλιας πυρασφλειας ηχομωνοτικος, εξασφαλζουν στα κτρια επιπλον σημαντικ πλεονεκτματα.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (LOW-E)

Tα παρθυρα ευθνονται για το μεγαλτερο μρος των απωλειν θερμτητας σε να κτριο.  Οι θερμικς απλειες ενς κτιρου οφελονται κατ 20% στο δπεδο, 25% στους τοχους, 20% στη σκεπ και κατ 35% στα παρθυρα.Διεθνες μελτες απδειξαν τι αν αντ για απλ διπλ υαλοπνακα (U=2,9W/m²K) χρησιμοποισουμε ενεργειακ διπλ υαλοπνακα με Ar (U=1,1W/m²K) μπορομε να επιτχουμε ως 62% μεωση του U-Value.  Επομνως τον χειμνα μπορομε να μεισουμε τη θερμτητα που χνεται απ τα τζμια μχρι και 62%, και το καλοκαρι να μεισουμε μχρι και 62% τη θερμτητα που εισρχεται λγω διαφορς θερμοκρασας.  Επιπλον, μπορομε να επιτχουμε 65% μεωση του ηλιακο συντελεστ Solar factor (SF) δηλαδ της θερμτητας που εισρχεται λγω ηλιακς ακτινοβολας (2/3 της ολικς θερμτητας), καθτι ο ηλιακς συντελεστς του απλο διπλο υαλοπνακα εναι  SF=75% εν του ενεργειακο και ανακλαστικο διπλο υαλοπνακα με Αr εναι SF=10%. Προκπτει δηλαδ, συνολικ μεωση θερμτητας το καλοκαρι μχρι 64%. Πολ σημαντικ εναι και το γεγονς τι οι υαλοπνακες συνεισφρουν πολ περισστερο στη θερμομνωση και με λιγτερο κστος  συγκριτικ με τα κουφματα, αφο  το πλασιο ενς παραθρου (αλουμνιο PVC) αποτελε το 20% του ανογματος, εν ο ενεργειακς υαλοπνακας  το 80%.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σμφωνα με μετρσεις, για την κατασκευ 15τ.μ. μτρων διπλο ενεργειακο υαλοπνακα Low-e  απελευθερνονται στην ατμσφαιρα 375 κιλ διοξειδου του νθρακα CO2.  Με την εγκατσταση του μως, υπολογζεται τι μεινονται οι εκπομπς ενς νοικοκυριο τουλχιστον κατ 1365 κιλ CO2, λγω της εξοικονμησης ενργειας που προσφρει.


E N E Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Ι  Υ Α Λ Ο Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  –  L O W  E M I S S I V I T Y

Τπος υαλοπνακα  

Πχος υαλοπνακα -δικενου – υαλοπνακα (mm)

Αριο δικενου

Συντελεστς Θερμοπεραττητας (U-Value)  (W/m²K)

Μονς

6

-

5,7

Μονς

8

-

5

Διπλς

4-6-4

Αρας

3,4

Διπλς

4-12-4

Αρας

2,9

Διπλς- Ενεργειακς χαμηλς εκπομπς (Low-E)

4-10-4

Αρας

2,0 - 2,4

Διπλς- Ενεργειακς χαμηλς εκπομπς (Low-E)

4-12-4

Αρας

1,7 - 2,4

Διπλς- Ενεργειακς χαμηλς εκπομπς (Low-E)

4-6-4

Aργ

2,1 - 2,6

Διπλς- Ενεργειακς χαμηλς εκπομπς (Low-E)

4-12-4

Aργ

1,3 - 1,7

Διπλς- Ενεργειακς χαμηλς εκπομπς (Low-E)

6-16-4

Aργ

1,0 - 1,3


Ο  συντελεστς θερμοπεραττητας  “U – Value” Συντελεστ Κ,  εκφρζει τις απλειες θερμτητας σε Watt, για κθε τετραγωνικ μτρο υλωσης και για κθε βαθμ διαφορς θερμοκρασας μεταξ εξωτερικο περιβλλοντος και εσωτερικο χρου.  σο χαμηλτερη εναι η τιμ  U – Value, τσο μικρτερη εναι η μεταφορ (απλεια) θερμτητας που διαφεγει μσω  του υαλοστασου.  Δηλαδ μπορομε να πομε τι δεχνει πση ενργεια θα πρπει να ξοδεουμε για να διατηρομε την επιθυμητ θερμοκρασα στο χρο μας.

Παρδειγμα

Αν προυμε την περπτωση ενς διαμερσματος 125 m² με παρθυρα και μπαλκονπορτες 17 m², και αν υποθσουμε τι εμαστε σε συνθκες κασωνα με μια εξωτερικ θερμοκρασα 43˚ C,  θλουμε να διατηρομε την εσωτερικ θερμοκρασα του χρου μας στους  23˚ C,  οι απλειες ενργειας μσα απ τους υαλοπνακες  ( τις οποες θα πρπει να αναπληρνουμε ), εναι:              

 U = P/E(T1-T2)

που  Ρ η ισχς σε Watt , Ε το εμβαδν (επιφνειες) της υλωσης , Τ1 η εσωτερικ θερμοκρασα, Και Τ2 η εξωτερικ θερμοκρασα.
 

Η εξσωση γνεται:   P = U* E(T1-T2)
 

τσι λοιπν, Με μον γυαλ 5mm, (συντελεστς U = 5,7), χουμε Ρ=5,7*20*(43-20)= 5,7*20*17=1938 Watts.

Με απλ διπλ γυαλ , (συντελεστς U = 2,9), χουμε Ρ=2,9*20*(43-20)= 2,9*20*17=986 Watts.

Με ενεργειακ διπλ γυαλ , (συντελεστς U = 1,0), χουμε Ρ=1,0*20*(43-20)= 1,0*20*17=340 Watts.

Βλπουμε λοιπν τι οι απλειες μας μεινονται περπου στο 1/6 σε σχση με το μον γυαλ και στο 1/3 σε σχση με το απλ διπλ γυαλ , και πσο μεγλη εναι η σημασα του ενεργειακο υαλοπνακα στην αναβθμιση ενς κτιρου.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΓYΑΛΙΟΥ

ΤΥΠΟΙ ΔΙΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (LOW-EMISSIVITY) ΠΟΥ ΠΡΟΜHΘΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ

 

LIGHT

TRANSMITION

(%)

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

LIGHT

REFLECTION

(%)

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ

SOLAR FACTOR

EN – 410

HΛΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΝ

U- VALUE EN 673

(W/m²K)

ΘΕΡΜΟΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

Dry Air

ΑΕΡΑΣ

ARGO GAS

ΓΚΑΖΙ

 

TOP  N.  6 MM -

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

78

 

 

13

 

 

59

 

 

1.4

 

 

1.1

 

W.G.  ‘D’  6 ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

73

 

 

12

 

 

54

 

 

1.6

 

 

1.4

 

SOLAR CONTROL70  6ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

69

 

 

12

 

 

41

 

 

1.3

 

 

1.0

 

SOLAR CONTROL60  6ΜΜ

16  ΜΜ  ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

64

 

 

26

 

 

42

 

 

1.3

 

 

1.0

 

SUNERGY CLEAR  6 MM -

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

61

 

 

12

 

 

52

 

 

2.0

 

 

1.8

 

PLANIBEL LOW-E  G. 4ΜΜ

16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

74

 

 

16

 

 

 

66

 

 

1.7

 

 

1.5

 

PLANITHERM ONE  6ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

 

70

 

 

 

23

 

 

46

 

 

1.2

 

 

1.0

 

SKN 174  6MM

16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

 

 

67

 

 

10

 

 

41

 

 

 

 

1.4

 

 

1.1

 

ΦΟΥΜΕ  4 ΜΜ

16 ΜΜ  ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 5 MM

 

 

 

60

 

 

7

 

 

58

 

 

2.8

 

 

2.6

 

CLEAR 4 ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 5 MM

 

 

 

80

 

 

14

 

 

74

 

 

2.8

 

 

2.6

 

SOLAR STOP 6 MM

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

PLANITHERM ONE 4 MM

 

 

 

18

 

 

32

 

 

17

 

 

1.2

 

 

1.0

 

DARK GREY  8 MM

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

TOP  N.  4 MM

 

 

 

3

 

 

4

 

 

8

 

 

1.4

 

 

1.1

 
 

 

Φωτειν Διαπεραττητα

Φωτειν Διαπεραττητα   Φωτοπεραττητα  (Light Transmition) εναι το ποσοστ επ τοις εκατν (%) του φωτς που διαπερν μσω του υαλοπνακα κατ τη διρκεια της ημρας και υποδηλνει το πσο φωτεινς θα εναι ο χρος μας σμφωνα με την χρση του, κατοικα, αθριο, στγαστρα, υαλοπετσματα κλπ.  Για παρδειγμα υαλοπνακες με χαμηλ ποσοστ διαπεραττητας επηρεζουν δυσμενς το φυσικ φωτισμ του χρου, τον οποο καλπτουν.

 

Αντανκλαση  - Light Reflection

Εναι η αλλαγ της πορεας των ακτνων  του λιου που προσκροουν σε μια επιφνεια. Εναι το κριο χαρακτηριστικ που καθορζει  πσο πολ λγο θα ‘καθρεφτζει’ ο υαλοπνακας.

 

Ηλιακς  Συντελεστς - Solar Factor

Εναι το ποσοστ της πλρους ηλιακς ακτινοβολομενης θερμικς ενργειας που μπανει στο χρο μσα απ το γυαλ.  Εναι το θροισμα της ηλιακς ακτινοβολομενης θερμικς ενργειας που μπανει με απευθεας  διδοση, και στο ποσοστ της ενργειας που απορροφται και ξανα-εκπμπεται απ τον εσωτερικ χρο της υλωσης. Στην Κπρο το καλοκαρι διαρκε πολ περισστερο απ τις λλες εποχς , τουλχιστον 5 μνες τον χρνο, και με αυξητικ τση χρνο με τον χρνο.  

Οι ρευνες χουν αποδεξει τι αν για τη θρμανση ενς χρου χρειαζμαστε για παρδειγμα 1 λτρο πετρελαου, για να το ψξουμε χρειαζμαστε 3.  Αναλογα ψξης θρμανσης 1 προς 3. Εκολα μπορομε να υπολογσουμε την οικονομα που θα χουμε με την χρση ενεργειακν υαλοπινκων,  σε πσο σντομο χρνο αποσβνεται η επνδυση μας, και πσο θα εναι στην συνχεια το κρδος, αφο οι ενεργειακο υαλοπνακες δεν χουν ριο ζως.